Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatności RODO określa zasady, cel i zakres przetwarzania danych osobowych w firmie DECOEXPERT Agnieszka Janiszewska. Definiuje obowiązki Administratora oraz przysługujące Państwu prawa w tym zakresie.

Administrator danych osobowych

DECOEXPERT Agnieszka Janiszewska, ul. Mrówcza 31g, 04-857 Warszawa, Nip 726-117-06-44, REGON:365814027, zwany dalej „Administratorem”.

Zgłoszenia zmian, żądań lub przekazywanie informacji dotyczących danych osobowych należy kierować na adres e-mail Administratora: kontakt@elektryczne.eu lub listownie na adres siedziby firmy DECOEXPERT ul. Mrówcza 31g, 04-857 Warszawa.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach określonych w Art. 6. Ust.1, lit. f Rozporządzenia: „Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

– wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

– realizacji zamówień, umów kupna/sprzedaży, ofertowania produktów i usług, realizacji dostaw i wysyłek oraz przeprowadzenie procesu reklamacji

– prowadzenie korespondencji, przesyłania informacji handlowych

– obsługi należności i windykacji

– prowadzenia analiz statystycznych, optymalizacji witryny internetowej

– weryfikacji wiarygodności płatniczej

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał, powierzone dane osobowe osób korzystających z serwisu www.elektryczne.eu i kontaktujących się z firmą DECOEXPERT, które określone są w art. 4 Rozporządzenia, w postaci: imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów zamieszkania, nr PESEL,

adresów e-mail i www, identyfikatorów internetowych i danych o lokalizacji oraz opcjonalne dane tj. dane rejestrowe firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego lub inne dane, które Państwo dobrowolnie przekażecie w korespondencji kierowanej do firmy, w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili odwiedzenia naszego serwisu, wypełnienia formularza zgłoszeniowego czy przesłania zapytań bezpośrednio na adres mailowy Administratora lub bezpośredni kontakt z nami. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi kontakt z Państwem, prezentację oferty, współpracę handlową oraz realizację innych celów, opisanych powyżej.

Przysługujące prawa

Niniejszym informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zgodnie z art.7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Żądanie może dotyczyć jednego ze wskazanych celów przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie przesłanych informacji, a dane osobowe nie będą przetwarzane.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto, przysługują Państwu prawa do:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie

– żądania poprawienia, aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– do przenoszenia swoich danych osobowych

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

Informacje o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy i realizacji współpracy. Brak podania przez Państwa danych identyfikujących uniemożliwi nawiązanie współpracy w zakresie proponowanych produktów i usług.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres do 10 lat rozliczeniowych licząc od dnia obowiązku przechowywania wynikającego z Art. 5 Ust. 1, lit. E, Rozporządzenia oraz wynikające z ustawy o Rachunkowości, a także nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Przechowywanie danych osobowych może trwać również do momentu żądania przez Państwa ich usunięcia, jak również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. W naszych systemach zostaną tylko informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

DECOEXPERT może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych, a w szczególności dane te mogą zostać ujawniane podmiotom świadczącym: usługi księgowo-kadrowe, kurierskie i transportowe, informatyczne i oprogramowania ERP/CRM, ubezpieczeniowe oraz windykacyjne, a także biura informacji gospodarczej.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Strona www.elektryczne.eu oraz korespondencja e-mail kierowana drogą elektroniczną umieszczone są na serwerach home.pl, zlokalizowanych w Unii Europejskiej.

Witryna www.elektryczne.eu używa mechanizmów analitycznych Google Inc. w postaci Google Analytics. Przetwarzane dane osobowe są chronione zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Google oraz zgodnie z zasadami kontroli przechowywania danych w Google Analytics.